Algemene voorwaarden  

WERKWAARDEVOL

 

Artikel 1 | Definities

 1. Opdrachtnemer is werkWAARDEvol die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
   
 2. Opdrachtgever is de klant die gebruik maakt van de door werkWAARDEvol aangeboden diensten.
   
 3. Overeenkomst is het geheel van de afspraken die gemaakt zijn tussen opdrachtgever en werkWAARDEvol. Deze afspraken worden schriftelijk in tweevoud bevestigd en na akkoord door beide partijen ondertekend. Opdrachtgever geeft voor aanvang van de dienstverlening een van de ondertekende exemplaren retour.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving 

WerkWAARDEvol richt zich op dienstverlening op het gebied van organisatieadvies, verandermanagement, interimmanagement en coaching. WerkWAARDEvol is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59517948.

 

Artikel 3 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met werkWAARDEvol en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website:
  https://www.werkwaardevol.nl/voorwaarden

   
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en werkWAARDEvol zijn overeengekomen.
   
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en de toepasselijkheid daarvan wordt door de werkWAARDEvol uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   
 4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen werkWAARDEvol en opdrachtgever worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 4 | Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. Tenzij een andere startdatum is overeengekomen komt een overeenkomst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de werkWAARDEvol is ontvangen. Zolang de getekende opdrachtbevestiging door werkWAARDEvol niet retour is ontvangen behoudt werkWAARDEvol zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de werkWAARDEvol verstrekte informatie.
   
 2. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
   
 3. Indien de overeenkomst mondeling is gesloten of de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen door werkWAARDEvol, wordt, indien werkWAARDEvol op verzoek van de opdrachtgever toch start met de uitvoering van de overeenkomst, deze overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 | Uitvoering werkzaamheden

 1. werkWAARDEvol zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig beroepsbeoefenaar uitvoeren. werkWAARDEvol kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
   
 2. werkWAARDEvol heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door werkWAARDEvol aan te wijzen persoon of derde, indien dat naar het oordeel van de werkWAARDEvol wenselijk is.
   
 3. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts als streeftermijnen en niet als fatale termijn.

 

Artikel 6 | Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op producten van de geest die werkWAARDEvol gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsmede de rechten van intellectuele eigendom die rusten op de tijdens de uitvoering van een overeenkomst door werkWAARDEvol ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, documenten of informatie, berusten bij werkWAARDEvol. Opdrachtgever kan hiervan slechts gebruik maken voor zover werkWAARDEvol voor dat gebruik toestemming heeft verleend.

 

Artikel 7 | Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de verplichting redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
   
 2. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmacht situatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor de toekomst mogen ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

Indien werkWAARDEvol aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrenst:

 1. De aansprakelijkheid van werkWAARDEvol is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
   
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van werkWAARDEvol – of haar ondergeschikten.
   
 4. WerkWAARDEvol is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 9 | Prijzen en Offertes

 1. Aan het offertegesprek zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek bepalen opdrachtgever en werkWAARDEvol of en onder welke condities een overeenkomst zal worden aangegaan.
   
 2. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege werkWAARDEvol gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 21 dagen.
   
 3. Offertes zijn gesteld in €’s en exclusief BTW (tenzij anders vermeld).
   
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij werkWAARDEvol beschikbare informatie.
   
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door werkWAARDEvol is ontvangen en geaccepteerd, tenzij artikel 4.3 van toepassing is. WerkWAARDEvol en Opdrachtgever zullen dan zo spoedig mogelijk de overeenkomst schriftelijk vastleggen.
   
 6. In de overeenkomst zullen de prijsafspraken worden vastgelegd.

 

Artikel 10 | Betaling

 1. werkWAARDEvol factureert direct na opdrachtverlening, tenzij anders overeengekomen in de opdracht. Betaling dient te geschieden door overmaking op bankrekening NL10 RABO 0143963007 ten name van werkWAARDEvol te Eelde. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen vanaf datum facturering.
   
 2. Bij niet-tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt werkWAARDEvol zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment de wettelijke rente (voor handelstransacties) zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd op het openstaande bedrag en indien werkWAARDEvol de vordering ter incasso uit handen geeft tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd. Deze wettelijke handelsrente laat de overige rechten van werkWAARDEvol onverlet. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
   
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij werkWAARDEvol.

 

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de dienstverlening en alle informatie die over en weer wordt gedeeld. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking van deze informatie verkregen resultaten.
   
 2. werkWAARDEvol is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
   
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkWAARDEvol, is het de opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van de adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de werkWAARDEvol openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
   
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak werkWAARDEvol gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en werkWAARDEvol zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is werkWAARDEvol niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 12 | Geschillen

Alle geschillen tussen werkWAARDEvol en de opdrachtgever betrekking hebbende op offertes, opdrachten en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, kunnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin werkWAARDEvol gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

 

Artikel 13 | Rechtsgeldigheid

Op de met werkWAARDEvol gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.